Deconstructing Bid-rent Curve

Unit 05

Tutor

Tarun Sharma

Teaching Associate

Shivani Singh

Students

Virendra Dhanak
Ritika Kotta
Bhargav Makadia
Rahul Das
Mukunda Madhav Konwar
Vimala Sakshi Gangu
Divyatanu Dev
Danish Sikkander PT
Pooja Save
Sriram J Soni
Preet Kalpeshbhai Patel
Amaresh Kumar