Urban Morphology

Unit 06

Tutor

Anil Kumar Roy

Teaching Associate

Ishita Agrawal

Students

Vikash Mishra
Aishwarya Makdani
Anuj Vishwarkarma
Varun Khatanhar
Renuka Gopalakrishnan
Saurav Chatterjee
Alvina Gonsalves
Saumya
Rachit Devyashree
Denita Magdalene
Anushka Chokshi
Mihir Desai